Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Inhoudsopgave:


 1. Definities
 2. Identiteit
 3. Toepasselijkheid
 4. Prijzen en informatie
 5. Totstandkoming Overeenkomst
 6. Registratie
 7. Uitvoering Overeenkomst
 8. Herroepingsrecht
 9. Betaling
 10. Garantie en conformiteit
 11. Klachtenprocedure
 12. Persoonsgegevens
 13. Slotbepalingen
 14. Contactgegevens

1 – Definities

A. Petrebels is een onderdeel van PR-Pet B.V.  gevestigd te Schijndel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66450136 handelend onder de naam Petrebels.

B. Website: de website van Petrebels, te raadplegen via www.Petrebels.com en alle bijbehorende sub domeinen.

C. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Petrebels en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

D. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Petrebels en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

E. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


2 – Identiteit

Naam ondernemer:                      PR-PET B.V.

Handelend onder de naam:        PETREBELS

Vestigingsadres:                             Van Leeuwenhoekweg 17, 5482TK, Schijndel, Nederland

Telefoonnummer:                         +31 (0) 73 – 6893 140

Bereikbaarheid:                              maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.30 uur

E-mailadres:                                    info@petrebels.net

KvK-nummer:                                  66450136

Btw-nummer:                                 NL856558837B01

3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden


A. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Petrebels zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
B. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Petrebels slechts bindend, indien en voor zover deze door Petrebels uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaar
C. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4 – Prijzen en informatie
A. Alle op de Website en in andere van Petrebels Webshop afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
B. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
C. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Petrebels kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Petrebels afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
D. Petrebels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5 – Totstandkoming Overeenkomst
A. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Petrebels en het voldoen aan de daarbij door Petrebels Webshop gestelde voorwaarden.
B. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Petrebels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
C. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Petrebels het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
D. Petrebels kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Petrebels op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
E. Petrebels heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

6 – Registratie

Klanten van Petrebels Webshop worden niet geregistreerd.

7 – Uitvoering Overeenkomst
A. Zodra de bestelling door Petrebels Webshop is ontvangen, stuurt Petrebels de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
B. Petrebels is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
C. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 14 dagen geleverd worden.
D. Indien Petrebels de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
E. Petrebels raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
F. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
G. Petrebels is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

8 – Herroepingsrecht


1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Petrebels Webshop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Petrebels een raming van deze kosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.


4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Petrebels Webshop, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Petrebels Webshop kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Petrebels Webshop bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen per post geretourneerd worden aan:

Petrebels Webshop
van Leeuwenhoekweg 17
5482 TK SCHIJNDEL

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.
Tenzij Petrebels Webshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag Petrebels Webshop wachten met terugbetalen tot Petrebels Webshop het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

9 – Betaling
Klant dient betalingen aan Petrebels Webshop volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Petrebels Webshop is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

10 – Garantie en conformiteit
A. Petrebels staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Petrebels er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
B. Een door Petrebels verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
C. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Petrebels daarvan in kennis te stellen.
D. Indien Petrebels de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

11 – Klachtenprocedure
A. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Petrebels Webshop, dan kan hij bij Petrebels Webshop telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
B Petrebels geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Petrebels binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12 – Persoonsgegevens
Petrebels Webshop verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

13 – Slotbepalingen

A. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
B. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Petrebels gevestigd is.
C. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
D. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

14 – Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

PR-Pet B.V. (www.petrebels.com)
t.a.v. Webshop
Van Leeuwenhoekweg 17
5482TK SCHIJNDEL
NEDERLAND
E-mail: info@petrebels.com
Tel: 073-6893 140
KvK 66450136 (Eindhoven)
BTW NL856558837B01

DE LUIE REBEL

Katten slapen gemiddeld 16 uur per dag en doen dat vol overgave: er wordt gerekt, gestrekt en schaamteloos gegaapt. Heerlijk. De Luie Rebel is er wel héél goed in. Die laat rennen en spelen liever aan een ander over en ploft met gemak overal neer voor een overheerlijk dutje. Maar het liefst ligt deze Rebel in een lekker zacht mandje of hangmatje.


This will close in 0 seconds

DE KRABBEL REBEL

Katten hebben van nature de behoefte om hun nagels te scherpen. Ze markeren daarmee hun territorium en worden er ontspannen en blij van. De Krabbel Rebel weet van geen ophouden als het om krabbelen gaat. Maak van je huis daarom een feestje voor deze Rebel en zet één (of meer) goede krabpalen neer.


This will close in 0 seconds

DE OUTDOOR REBEL

Buitenkatten houden van hun vrijheid en van avontuur. Ze verstoppen zich vaak in struiken en houden de hele buurt in de gaten. Ze kunnen zich uren vermaken met rondvliegende insecten en nemen – als het even meezit – een echte muis voor je mee naar huis. De Outdoor Rebel komt thuis om gezellig met de baasjes te kroelen en rustig te eten. En stelt het op prijs als er een fijn plekje is om uit te rusten voor het volgende avontuur.


This will close in 0 seconds

DE INDOOR REBEL

Sommige katten blijven liever binnen. Of het baasje wil dit graag. Indoor Rebels vinden het heerlijk om naar buiten te kijken – naar al het spannends wat zich daar afspeelt. Je maakt deze katten blij door het binnen net zo spannend te maken als buiten. Prikkel hun instincten met speeltjes en krabmeubels waar ze lekker in kunnen klimmen, want dan blijven ze gelukkig en gezond.


This will close in 0 seconds

THE LAZY REBEL

Cats sleep up to 16 hours a day with full commitment: lots of stretching and shameless yawning… Mhmm, delicious. The lazy Rebel masters this trait like no other and prefers to leave the running and playing to someone else. This lazy napper is able to lie down anywhere to take a well-deserved rest, but they prefer a nice and soft hammock or basket.


This will close in 0 seconds

THE SCRATCHING REBEL

Cats naturally have the need to sharpen their nails. This way they mark their territory. It also makes them relaxed and happy. The scratching Rebel will never stop when it comes to this. Transform your house into a “scratching paradise” for this Rebel and supply it with one or several good cat trees.


This will close in 0 seconds

THE OUTDOOR REBEL

Outdoor cats love adventure and freedom. They often hide in bushes to keep an eye on their surroundings. They can entertain themselves for hours with bugs flying around and they might even take home a real mouse for you! The outdoor Rebel will come home to cuddle with its owner and to eat peacefully. This adventurer would appreciate it if there is a nice spot in your house to rest before the next adventure.


This will close in 0 seconds

THE INDOOR REBEL

Some cats prefer to stay inside, this can also be a decision made by the owner. Indoor Rebels enjoy watching the outside world – and everything exciting that happens there. You can make these cats happy by making the indoor world just as exciting as the outdoor world. Stimulate their senses with toys and cat furniture in which they can climb. This way they remain healthy and happy.


This will close in 0 seconds

DER FAULE REBELL

Katzen schlafen durchschnittlich 16 Stunden pro Tag und tun dies voller Hingabe. Sie strecken sich, dehnen sich und gähnen unverhohlen. Herrlich! Der faule Rebell ist sehr gut darin. Er überlässt das Toben und Spielen am liebsten jemand anderem und macht stattdessen lieber ein kleines Nickerchen. Am liebsten bevorzugt dieser Schläfer ein weiches Sofa oder ein gepolsterte Liegefläche.


This will close in 0 seconds

DER KRATZENDE REBELL

Katzen haben von Natur aus das Bedürfnis, ihre Nägel zu schärfen. Damit markieren sie zum einen ihr Territorium und verhindern zum anderen, dass die Nägel zu lang werden und einwachsen. Kratzen, wetzen und schärfen macht sie entspannt und glücklich. Der Kratz-Rebell kennt dann auch kein Halten mehr, wenn es ums Wetzen und Kratzen geht. Mach dein Zuhause also zu einer Partyzone für diesen Rebellen und stelle einen (oder mehrere) gute Kratzbäume mit viel Wetzmöglichkeiten auf.


This will close in 0 seconds

DER OUTDOOR-REBELL

Freigängerkatzen lieben die Freiheit und das Abenteuer. Oft verstecken sie sich im Gebüsch und behalten die ganze Nachbarschaft im Auge. Sie können sich stundenlang mit fliegenden Insekten vergnügen, streunen herum und bringen im schlimmsten Fall eine Maus als Geschenk mit nach Hause. Der Outdoor-Rebell kommt nur nach Hause, um mit den Besitzern eventuell zu kuscheln und sich sein Fressen servieren zu lassen. Und er schätzt es über alle Maßen, wenn er einen schönen, gemütlichen Platz am liebsten auf einem Kratzbaum zum Ausruhen für das nächste Abenteuer angeboten bekommt.


This will close in 0 seconds

DER INDOOR-REBELL

Einige Katzen sind reine Indoor-Rebellen. Entweder, weil sie es vorziehen in einem warmen und gefahrlosen Zuhause zu leben oder weil der Besitzer dies so möchte. Indoor-Rebellen lieben es nach draußen zu schauen – und das aufregende Leben draußen aus sicherer Entfernung zu beobachten. Diese Katzen sind glücklich, wenn man drinnen die gleichen Abenteuer simuliert, die sie draußen beobachten können. Stimuliere deren Instinkte mit Spielzeug und Kratzmöbeln, in denen sie herumklettern und toben können, damit sie gesund, agil und glücklich bleiben.


This will close in 0 seconds

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.